PCB800183MAX
PCB800183MAX
PCB800118
PCB800118
PCB800182
PCB800182
PCB800879-IPOHNE VIDEO PLAY
PCB800879-IPOHNE VIDEO PLAY
PCB800810
PCB800810
PCB800812-TOUCH-50PIN
PCB800812-TOUCH-50PIN
PCB800812-TOUCH-40PIN
PCB800812-TOUCH-40PIN
PCB800881
PCB800881
PCB800883
PCB800883
PCB800885
PCB800885
PCB800882
PCB800882
PCB800831
PCB800831
PCB800823V1
PCB800823V1
PCB800807V6
PCB800807V6
PCB800816
PCB800816
pcb800661v9-audio
pcb800661v9-audio
PCB800819
PCB800819
pcb800869-edp 40pin
pcb800869-edp 40pin
pcb800869-edp 30pin
pcb800869-edp 30pin
PCB800168
PCB800168
PCB80050
PCB80050
pcb800862
pcb800862
PCB800827
PCB800827
pcb800860
pcb800860
pcb800863
pcb800863
 
 

Copyright © 深圳市天宇朗通科技集团有限公司           Shenzhen Tianyu Langtong Technology Group Co., Ltd.
LCD display driver board---Professional R&D for 20 years      Cross-border e-commerce source of goods
联系人,张天宇,+8618682012001  16240075@QQ.COM          we chat +86 18682012001

液晶显示屏驱动板专业研发20年

AV+VGA+HDMI+USB+WIFI+LVDS+TTL+EDP

PCB800099/PCB800809/PCB800196/PCB800808/PCB800807/PCB800806/PCB800812

/PCB800815/PCB800816/PCB800850/PCB800851/PCB800853/PCB800023/PCB800020

/PCB800021/PCB800050/PCB800066/PCB800068/PCB800168/PCB800100/PCB800185

/PCB800181/PCB800182/PCB800183/PCB800819/PCB800820/PCB800823/PCB800826

/PCB800827/PCB800831/PCB800832/PCB800836/PCB800837/PCB800860/PCB800862

/PCB800863/PCB800869/PCB800871/PCB800872/PCB800873.....

 

 

   粤ICP备2023141879号